หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 อยู่ในเขตอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ประมาณ 17 กิโลเมตรตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 50,731 ไร่ หรือ จำนวน 81.17 ตารางกิโลเมตร
 
 
โดยทั่วไปของตำบลท่าช้าง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1325 ผ่านทางทิศเหนือและทิศใต้ แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ระหว่าง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 และ หมู่ที่ 13 เหมาะที่จะทำเกษตรกรรมได้ตลอดปี แต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร เพราะยังประสบปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน มีคลองชลประทาน และคลองธรรมชาติ
 
 
สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างเป็นรูป “ ต้นไม้ และช้าง ” ซึ่งหมายถึง ตำบลท่าช้างสมัยก่อนเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่ามากมาย และมีฝูงช้างจำนวนมากมักจะมากินน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน จนเป็นที่มาของชื่อตำบลท่าช้าง
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.กกแรด อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
 
 
 
อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ทำนา ทำสวนผัก
อาชีพรอง ได้แก่ รับจ้างทั่วไป
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ซึ่งสามารถส่งออกเป็นรายได้หลักของตำบล โดยมีพ่อค้าคนกลางรับซื้อในหมู่บ้าน และบางส่วนนำไปขายยังตลาดในอำเภอพรหมพิราม อำเภอกงไกรลาศ และอำเภอเมือง ส่วนที่เหลือประชาชนประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และบริการ แรงงานรับจ้าง ส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างแรงงานในอำเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,340 คน    
  ชาย 4,558 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80
  หญิง 4,782 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,092 ครัวเรือน  
ความหนาแน่นเฉลี่ย 115.07 คน/ตารางกิโลเมตร  
 
 
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเฟือง 273 279 552 188
หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง 439 457 896 267
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหม้อแกง 424 439 863 257
หมู่ที่ 4 บ้านคลองแคตะวันตก 194 206 400 112
หมู่ที่ 5 บ้านคลองแคตะวันออก 412 433 845 293
หมู่ที่ 6 บ้านวังมะสระ 350 403 753 244
หมู่ที่ 7 บ้านนาขุม 398 424 822 299
หมู่ที่ 8 บ้านนาขุม 694 762 1,456 477
หมู่ที่ 9 บ้านคลองเมม 265 264 529 175
หมู่ที่ 10 บ้านวังขี้เหล็ก 457 434 891 282
หมู่ที่ 11 บ้านคลองเมม 189 187 376 145
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่สำราญ 361 359 720 273
หมู่ที่ 13 บ้านป่ามะม่วง 102 135 237 80
             
รวม     4,558 4,782 9,340 3,092
 
**สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบลของห้องทะเบียนอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-138
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10