หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
"ท่าช้างเมืองคชสาร
ตำนานรวมทัพนเรศวร
วัดมังมะสระที่ตั้ง
โด่งดังพระเครื่อง
ลือเลื่องวังปลา"

คำขวัญประจำตำบลท่าช้าง
วังมัจฉาเฉลิมพระเกียรติ (วังปลา)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว2833 ลว 21 เม.ย. 64 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ที่ พล 0023.4/ว2832 ลว 1 เม.ย. 64 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2829 ลว 21 เม.ย. 64  [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมฯ ในห้วงเดือน เมษายน 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 002.31/ว 247 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023.5/ว 2814 ลว 21 เม.ย. 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ฯ ที่ พล 0023.2/ว 2813 ลว 21 เม.ย. 64 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 95 
การปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2817 ลว 21 เม.ย. 64 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ พล 0023.2/ว 2815 ลว 21 เม.ย. 64 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 245 ลว 21 เม.ย. 64 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2816 ลว 21 เม.ย. 64 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2788 ลว 20 เม.ย. 64 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฎหมายฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 244 ลว 20 เม.ย. 64 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ พล 0023.5/242 ลว 20 เม.ย. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่ พล 0023.๕/ว 2782 ลว 20 เม.ย. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่ พล 0023.๕/ว 2781 ลว 20 เม.ย.2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ พล 0023.5/ว 241 ลว 20 เม.ย. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
มาตราการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ พล 0023.๕/ว 240 ลว 20 เม.ย.2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 34 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 239 ลว. 20 เม.ย. 64 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 89 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ พล 0023.๕/ว2762 ลว. 20 เม.ย. 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการ และขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ที่ พล 0023.5/ว2763 วท 20 เมษายน 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
 
 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว802  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว793  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
     
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 24  ตอบ 0  
'วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 118  ตอบ 1  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (1 พ.ย. 2563)    อ่าน 57  ตอบ 0  
   
ทต.บางระกำ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ณ ชุมชนบ้านปากคลอ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ ณ สวนสาธารณะหนองกล่ำ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านคลอง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คระยะและ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แก่งโสภา [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนครไทย [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนครไ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ทองแท้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปีุงศาลาพักร้อน(ฝั่งทิศเหนือ) ด้วยวิธี [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
อบต.มะตูม โครงการโครงการเสริมสร้างความสุข 5 มิติให้กับผู้สูงอายุตำบลมะตูม(กิจกรรมที่ 6) [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาห [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แก่งโสภา แจ้งกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังนกแอ่น จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
     
 
 
 
   

กลุ่มแปรรูปถนอมอาหารจากปลาน้ำจืดและเนื้อหมู

วังมัจฉาเฉลิมพระเกียรติ (วังปลา)
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-138
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10