หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 

  
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
 

เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนเข้าถึงการบริการของหน่วยงานรัฐอย่างทั่วถึง  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ว 8963  ลงวันที่  25  กันยายน  2566  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง  ดังนี้
1.นางสาวณัฐธิดา   ทำบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.นางสาวปุณณาสา   สิทธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล
3.นางสาวกัญญาวีร์   บัวหลวง นิติกร
4.นางสาวสุธารัตน์   แช่มเทศ เจ้าพนักงานงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำบริการ และให้บริการแก่ผู้รับบริการในส่วนของการกรอกรายละเอียดข้อมูลระบบเบื้องต้นหรือส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องแล้วแต่กรณี

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2566 เวลา 10.26 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-138