หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
   
 

 
       
 
       
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
   
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบประปาและขยายเขตประปา
   
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง
   
การก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ
 
       
 
       
   
การก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง
   
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งสินค้าและผู้โดยสารและจุดพักรถ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจรและการจัดการผังเมือง
   
การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการกระจายสินค้า (Logistic)
   
การรณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน
 
       
 
       
   
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข และการขยายโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึง และเป็นมาตรฐาน
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่างๆ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนา โครงการด้าน คุณธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและศักยภาพของประชาชน
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านสุขภาพการออกกำลังกาย การกีฬา และ นันทนาการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
   
การเสริมสร้างประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือชุมชนและครอบครัวให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้
 
       
 
       
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และการบรรจุผลิตภัณฑ์และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
การพัฒนามาตรฐานสินค้าและจัดศูนย์ จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
   
การจัดตั้งตลาดกลางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอื่นๆ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร
   
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุนท้องถิ่น
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินงานของ อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก
   
การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านต่างๆ
   
การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยให้ประชาชนที่ยากจน
   
การส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดการผลิตและการตลาด
   
การส่งเสริมข้อมูลการบูรณาการแผนด้านการเกษตรระดับตำบล
   
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามสายอาชีพที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอรองรับ ประชาคมอาเซียน
 
       
 
       
   
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
   
การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยการจัดทำป้าย สื่อต่างๆ หรือป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาอาเซียน)
   
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานแก่นักท่องเที่ยวโดยการจัดระเบียบพื้นที่และสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพและรายได้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
 
       
 
       
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันอุทกภัย และภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้น
   
การส่งเสริมและสนับสนุนแก้ไขปัญหาและป้องกันตลิ่งพัง
   
การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคและการจัดการระบบชลประทานและการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมต่างๆ
   
การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
 
       
 
       
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทุกรูปแบบ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ทุกกลุ่มเพศวัย
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการซ่อมแซมบำรุงรักษาโบราณสถานโบรานวัตถุภายในพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ
   
การให้ความอุปถัมภ์คุ้มครอง ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจ พร้อมทั้งนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการ เสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
ส่งเสริมและเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
 
       
 
       
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพความ โปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและ สถานที่ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกที่เพียงพอในการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
   
การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ.ข้อมูล กชช 2 ค และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารต่างๆและการจัดการระบบ ICT
   
การส่งเสริมและสนับสนุนประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
   
ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   
เพิ่มพูนทักษะภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-138